great experiences start here

Privacy Policy

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., IČO: 286 52 525, se sídlem U družstev 1012/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17505 (dále jen „KOLKOVNA“ nebo „my“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje všechny své klienty a obchodní partnery, jsou-li fyzickými osobami, či zaměstnance svých klientů a obchodních partnerů, případně uchazeče o zaměstnání nebo návštěvníky internetových stránek www.kolkovna.cz a eshop.kolkovna.cz (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika.

Správcem osobních údajů je KOLKOVNA.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se Vám snažíme poskytnout pouze relevantní informace o ochraně soukromí, jakož i informace související s jakoukoliv obchodní, konzultační nebo jinou spoluprací s námi, včetně informací o ochraně Vašeho soukromí na námi provozovaných internetových stránkách, a k tomu využíváme přehlednou formu těchto Zásad. Pro Vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, a to s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat podstatné informace o ochraně osobních údajů.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, když s námi uzavíráte smlouvu či s námi jinak komunikujete nebo navštívíte naše internetové stránky a internetový obchod a dále také v případech kdy se chystáte registrovat do našeho zákaznického účtu – Kolkovna Friends.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně nebo Vaše společnost, resp. společnost, již zastupujete (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu a Vy osobně, nebo společnost, již zastupujete, nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje, případně nám zašlete Váš životopis). Vaše osobní údaje dále můžeme rovněž pro výše uvedené účely získávat z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) nebo nám mohou být poskytnuty třetími stranami.

Jedná se především o tyto údaje:

Subjekt údajů

Kategorie osobních údajů

Právní základy (primární)

Členové Kolkovna Friends

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno a příjmení)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Uživatelé našich internetových stránek provádějící objednávku zboží přes náš e-shop

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno a příjmení /nebo/ je-li objednávka realizována jménem společnosti, pak také název obchodní společnosti)

Kontaktní údaje

(doručovací adresa v případě doručení na adresu, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Fakturační a platební údaje

(číslo účtu a bankovní spojení pro uhrazení objednávky platební kartou)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Účastníci námi pořádaných událostí, školení nebo kurzů a osoby se na tyto události rezervující přes on-line formulář

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno a příjmení)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Osoby provádějící rezervaci termínu návštěvy některého z našich podniků přes on-line formulář

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno a příjmení)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Osoby poptávající uspořádání firemní či skupinové akce v některém z našich podniků přes on-line formulář

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno a příjmení, název obchodní společnosti, IČO a DIČ)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Obchodní partneři a/nebo jejich zástupci

(fyzické osoby)

Identifikační údaje

(jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla, IČO, DIČ)

Kontaktní údaje

(korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Ostatní údaje

Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu)

Údaje o výkonu činnosti

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Zaměstnanci, kontaktní osoby a/nebo nominovaní zástupci obchodních partnerů či jiných spolupracujících osob

Identifikační údaje

(jméno, příjmení, případě datum narození, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla)

Kontaktní údaje

(korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Ostatní údaje

Informace o zaměstnavateli či o vztahu k nám, obchodnímu partnerovi, spolupracující osobě nebo účastníkovi námi pořádaných událostí

Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu)

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Uchazeči o zaměstnání

Identifikační údaje

(jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště)

Kontaktní údaje

(korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace a poskytnuté při vyjádření zájmu o zaměstnání a/nebo údaje získané z poskytnutého životopisu

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Zaměstnanci

Identifikační údaje

(jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště)

Kontaktní údaje

(korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Ostatní údaje

Popisné údaje vztahující se k výkonu práce

Komunikace a hodnocení

Mzdové a obdobné údaje

Údaje o výkonu pracovní činnosti

Údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smlouvy či jednání o ní

Plnění právních povinností

Návštěvníci procházející naše internetové stránky

Identifikační údaje

Váš věk, přistupujete-li do sekce internetových stránek, jejíž zpřístupnění je podmíněno zletilostí

Ostatní údaje

Cookies

IP adresa

Údaje o prohlížeči, informačním systému a rozlišení

Souhlas

Oprávněný zájem

Návštěvníci internetových stránek, kteří nás kontaktují přes on-line kontaktní formulář

Identifikační údaje

(jméno a příjmení)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Souhlas

Oprávněný zájem

Návštěvníci poskytující nám zpětnou vazbu prostřednictvím
on-line formuláře

Identifikační údaje

(jméno a příjmení)

Kontaktní údaje

(e-mailová adresa a telefonní číslo)

Ostatní údaje

Údaje ze vzájemné komunikace

Souhlas

Oprávněný zájem

Odběratelé newsletteru,
e-booku a dalších sdělení

Kontaktní údaje

E-mailová adresa

Jméno a příjmení (bylo-li sděleno či vyplývá-li z e-mailové adresy)

Váš telefon (byl-li sdělen)

Souhlas

Oprávněný zájem

Zejména je to v případech, kdy:

 1. je to nezbytné pro splnění smlouvy (např. pracovní smlouva, smlouva o spolupráci či jiná smlouva), jíž jste Vy nebo společnost či jiná právnická osoba, k níž jste v určitém vztahu, smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (např. výběrové řízení s uchazeči o zaměstnání či jednání s potenciálními klienty a partnery) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); nebo
   
 2. je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. pracovněprávními předpisy, daňovými předpisy) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); nebo
   
 3. jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa pro zasílání marketingových sdělení), kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR); nebo
   
 4. je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR) nebo je zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR); nebo
   
 5. je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. v případě povinnosti informovat zákonné zástupce dítěte o podezření na šikanu ve škole) (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo je zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Evropské unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR); nebo
   
 6. je to naším oprávněným zájmem v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných, v souvislosti s navazujícím informováním o novinkách v KOLKOVNĚ vůči našim obchodním partnerům a zákazníkům nebo například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře pro tyto účely dostupného na našich internetových stránkách či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, když navštěvujete naše internetové stránky.

Přijímáme a uchováváme informace, jež nám poskytnete jakýmkoli způsobem včetně informací, jež nám poskytnete v případě, že máte zájem o naše služby či během výběrového řízení, pokud se u nás ucházíte o zaměstnání. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného (zákonná povinnosti poskytnout údaje).

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, a proto uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

VYUŽITÍ INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme zejména k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili naše smluvní závazky vůči Vám nebo našim obchodním nebo jiným partnerům, plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na změny v našich službách a/nebo abychom naše služby vylepšovali. Vaše osobní údaje využíváme pro účely, pro které jsme je získali.

Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používáme rovněž pro účely přímého marketingu. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich e-mailových adres za účelem zasílání našich novinek, pokud jste s takovým zasíláním novinek udělili svůj souhlas. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru. Případně nás informujte na e-mailové adrese uvedené níže.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto Zásadách.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu sdílet s následujícími třetími stranami:

COOKIES

Naše webové stránky používají soubory „cookies“ a další technologie, které ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr statistických informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují internetovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která dané zařízení používá.

Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete v případě internetových stránek www.kolkovna.cz v zásadách používání cookies dostupných zde a v případě eshop.kolkovna.cz v zásadách používání cookies dostupných zde, kdy s ohledem na odlišný charakter internetových stránek mohou být na každé z nich aktivní různé soubory cookies. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a partnerů či spolupracovníků obchodních partnerů KOLKOVNY a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s KOLKOVNOU, popř. jiné údaje, které obdržíme v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje užijeme za účelem plnění smluv s obchodními partnery či s dalšími osobami podílejícími se na naší činnosti. KOLKOVNA bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

ZABEZPEČENÍ DAT

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

KOLKOVNA zpracovává osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích, i po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od ukončení smluvního vztahu, s výjimkou případů delšího uchování vyžadovaného právními předpisy (např. mzdové listy).

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

VAŠE PRÁVA

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“), (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku.

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 5. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 

 1. popíráte přesnost osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem uvedeným v záhlaví těchto Zásad.

Dále upozorňujeme na možnost podání stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva. Pokud si však přejete uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, neváhejte nás kontaktovat, prosím, prostřednictvím našeho e-mailu uvedeného v záhlaví těchto Zásad a/nebo poštou na adrese našeho sídla.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte tedy, prosím, naše internetové stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách relevantní dokumentace, týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především těchto Zásad.

KONTAKTUJTE NÁS

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na gdpr@kolkovna.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.5.2023 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy zde.

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s.