great experiences start here

Conditions and rules of use of the website

PROVOZOVATEL INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Internetové stránky na doméně www.kolkovna.cz a eshop.kolkovna.cz (dále jen „Internetové stránky“) jsou provozovány společností KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., IČO: 286 52 525, se sídlem U družstev 1012/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17505 (dále jen „KOLKOVNA“).

Společnost KOLKOVNA můžete kontaktovat:

 1. poštou na adrese U družstev 1012/5, Nusle, 140 00 Praha 4;
 2. e-mailem na adrese info@kolkovna.cz;
 3. telefonicky na čísle +420 777 734 734; nebo
 4. jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

OBECNĚ K PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání Internetových stránek (dále jen „Podmínky a pravidla užívání“) se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetových stránek.

Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly užívání. V případě, že s nimi uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby společnosti KOLKOVNA užívat.

Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a pravidlech užívání je společnost KOLKOVNA oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.

ZMĚNY PODMÍNEK A PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ

Společnost KOLKOVNA si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky a pravidla užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, společnost KOLKOVNA doporučuje uživateli pravidelně věnovat pozornost aktuálnímu znění Podmínek a pravidel užívání. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

PŘÍSTUP A DOSTUPNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Přístup

Přístup na Internetové stránky je zdarma a volně dostupný všem s výhradou minimálního věku uvedenou níže tam, kde je přístup k vybraným částem Internetových stránek omezen zletilostí. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním Internetových stránek.

Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost Internetových stránek. Uživateli je zakázán přístup na Internetové stránky jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytla společnost KOLKOVNA. Přístup na Internetové stránky jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

Minimální věk

Do některých sekcí Internetových stránek nemá uživatel v souladu s platným právním řádem ČR přístup, je-li mladší 18 let nebo je-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané zemi, provincii, státu nebo na území, z něhož si Internetové stránky prohlíží. Spadáte-li do této kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo z níž se připojujete, a měli byste dotčené sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním bude vždy uživatel vyzván, aby potvrdil svůj věk.

Dostupnost

Společnost KOLKOVNA si vyhrazuje právo, že Internetové stránky nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu společnosti KOLKOVNA. Společnost KOLKOVNA však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Internetové stránky byly dostupné, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu společnosti KOLKOVNA.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetových stránek provozovaných společností KOLKOVNA nese odpovědnost uživatel.

Uživatel nesmí užívat Internetové stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami a pravidly užívání či oprávněnými zájmy společnosti KOLKOVNA.

Pokud uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany společnosti KOLKOVNA, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami a pravidly užívání a právními předpisy. Uživatel nahradí společnosti KOLKOVNA škodu, která společnosti KOLKOVNA vznikne v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb společnosti KOLKOVNA v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami a pravidly užívání, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému uživatel užívání služeb umožnil. Společnost KOLKOVNA nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

Společnost KOLKOVNA může kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na Internetovou stránku, zejména jestliže:

 1. uživatel používá Internetové stránky v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání;
 2. uživatel uvede při své registraci za účelem založení zákaznického účtu nepravdivé údaje;
 3. společnost KOLKOVNA má důvodné podezření, že uživatel používá Internetové stránky v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 4. uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit společnost KOLKOVNA;
 5. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Internetových stránek a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Internetových stránek;
 6. uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená.

V případě, že je možné některé prvky Internetových stránek stahovat, uživatel může stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití.

Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET – KOLKOVNA FRIENDS

Uživatel má možnost registrovat se na Internetových stránkách a založit si zákaznický účet – Kolkovna Friends a do tohoto zákaznického účtu opakovaně přistupovat a čerpat jeho výhody v souladu s těmito Podmínkami a pravidly užívání a Pravidly Kolkovna Friends. Založení zákaznického účtu není podmínkou objednávání zboží na Internetových stránkách.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Společnost KOLKOVNA může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když uživatel svůj zákaznický účet dále nevyužívá nebo pokud uživatel poruší své povinnosti stanovené v těchto Podmínkách a pravidlech užívání a/nebo jiných dokumentech zveřejněných na Internetových stránkách společnosti Kolkovna.

Uživatel bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti KOLKOVNA, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V souvislosti se založením zákaznického účtu dochází ke zpracovávání osobních údajů, které je nezbytné pro vytvoření zákaznického účtu. Informace o způsobu nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti se založením a vedením Vašeho zákaznického účtu, jsou popsány detailně v Zásadách ochrany osobních údajů.

ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní odpovědnost.

Společnost KOLKOVNA výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

Společnost KOLKOVNA je oprávněná identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na Internetové stránky a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na Internetové stránky.

Uživatel je srozuměn s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro informační a vzdělávací, popřípadě zábavné a jiné účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, pakliže jejich existenci z povahy věci Internetové stránky připouštějí, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel nesmí postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se společností KOLKOVNA v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá práva a povinnosti společnosti KOLKOVNA dle těchto Podmínek a pravidel užívání a jakákoli práva a povinnosti společnosti KOLKOVNA vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KOLKOVNA

Uživatel bere na vědomí, že společnost KOLKOVNA nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 1. funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 2. jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 3. obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 4. skutečnost, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí internetové stránky nebo jiné externí internetové zdroje či sociální pluginy. Pokud společnost KOLKOVNA nemá kontrolu nad těmito externími internetovými stránkami, zdroji či sociálními pluginy, nemůže být společnost KOLKOVNA odpovědná za správnost, aktuálnost a dostupnost těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů a nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakékoli jiné informace nebo data dostupná na těchto externích internetových stránkách nebo ze zdrojů či sociálních pluginů. Kromě toho společnost KOLKOVNA nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody nebo ztráty vyplývající nebo související s používáním nebo spoléháním se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto externích internetových stránkách, zdrojích či sociálních pluginech.

NÁKLÁDÁNÍ S OBSAHEM INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZE STRANY UŽIVATELE

Internetové stránky a jakýkoli software nezbytně používaný v souvislosti s nimi může obsahovat důvěrné informace; obsah Internetových stránek v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, a jejich zdrojový kód (popř. zdrojový kód jakéhokoli počítačového programu nezbytně používaného v souvislosti s nimi) představují autorská díla chráněna autorským právem, popř. (dle druhu obsahu) jinými předměty práv duševního vlastnictví, náležící společnosti KOLKOVNA nebo třetím osobám.

Pokud není uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k obsahu a veškerým informacím jakékoli povahy obsažené na Internetových stránkách a každý z prvků tvořících Internetové stránky (obrázky, ilustrace, texty, grafické prvky atd.), včetně softwaru a databáze vytvořené pro Internetové stránky (dále jen „Obsah“) jsou výhradním vlastnictvím společnosti KOLKOVNA, která neuděluje žádnou licenci ani žádné jiné právo než právo na prohlížení Internetových stránek.

Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví společnosti KOLKOVNA, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů společnosti KOLKOVNA nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných Internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti KOLKOVNA nebo dotčených třetích osob.

Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, měnit design či sestavení nebo se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet najít zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodat, postoupit, sublicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem veškerá práva týkající se celého Obsahu nebo jeho části.

Uživatel nesmí měnit celý Obsah nebo jeho část, zejména software, nebo používat upravené verze softwaru, a to především (aniž by byl tento seznam vyčerpávající) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu k Internetové stránce jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného společností KOLKOVNA pro tento účel.

Jakékoli úplné nebo částečné rozmnožování, upravování nebo použití ochranných známek, ilustrací, obrázků a symbolů nebo jakéhokoli jiného Obsahu z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti KOLKOVNA a/nebo vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechna autorská práva, které se objevují a/nebo používají na Internetových stránkách.

Rozmnožování celého Obsahu nebo jeho části je povoleno výlučně pro účely osobního a soukromého použití, jakékoli rozmnožování a jakékoli použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Jakékoli vytváření odkazů na Internetových stránkách, jakékoli formování Internetových stránek a obecněji jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořící Internetové stránky, podléhá předchozímu a výslovnému souhlasu společnosti KOLKOVNA, který může být kdykoli odvolán podle jejího vlastního uvážení. Společnost KOLKOVNA může (i) požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na Internetových stránkách, který nebyl nebo již není povolen, a (ii) požadovat náhradu škody za jakoukoli škodu, která by tím byla způsobena.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně

Společnost KOLKOVNA v souvislosti s provozem Internetových stránek zpracovává osobní údaje. Informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů.

Cookies

Společnost KOLKOVNA v souvislosti s provozem Internetových stránek používá a zpracovává soubory cookies. Informace o souborech cookies naleznete v případě internetových stránek www.kolkovna.cz v zásadách používání cookies dostupných zde a v případě eshop.kolkovna.cz v zásadách používání cookies dostupných zde, kdy s ohledem na odlišný charakter internetových stránek mohou být na každé z nich aktivní různé soubory cookies. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.

ZMĚNY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost KOLKOVNA si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit Internetové stránky. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky a pravidla užívání jsou účinné počínaje dnem 1.5.2023.

Společnost KOLKOVNA si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek a pravidel užívání, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky a pravidla užívání zveřejněny na Internetové stránce či v rámci služby společnosti KOLKOVNA. Souhlas s novým zněním Podmínek a pravidel užívání vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky či služby společnosti KOLKOVNA nadále používat.

Tyto Podmínky a pravidla užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami a pravidly užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami a pravidly nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s.