great experiences start here

General Terms and Conditions

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s.

IČO: 286 52 525, se sídlem U družstev 1012/5, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17505

(dále jen „Prodávající“)

článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetových obchodů Prodávajícího, provozovaných na internetových stránkách eshop.kolkovna.cz a www.kolkovna.cz (dále jen „Internetové stránky“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s již uzavřenou a/nebo uzavíranou kupní smlouvou prostřednictvím Internetových stránek (dále jen „Smlouva“) mezi Prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je využití služeb a/nebo nákup zboží a jeho dodání (dále jen „Zboží“).
   
 2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
   
 3. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto VOP dle aktuální nabídky umístěné na Internetových stránkách, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP. Pokud Prodávající nabízí Kupujícímu jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají takové podmínky přednost před těmito VOP. Pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se příslušných ujednání těchto VOP. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.
   
 4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.5.2023
   
 5. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající je rovněž oprávněn prodej Zboží prostřednictvím Internetových stránek kdykoli ukončit.

článek II.

Nabídka zboží, objednávka, uzavření Smlouvy

 1. Mezi nabízené Zboží patří i zboží, které podléhá rychlé zkáze a je určeno Kupujícímu za účelem přímé spotřeby.
   
 2. Nabídkou Zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Internetových stránkách. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Nabídka Zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.
   
 3. Objednávku Zboží může Kupující vytvořit prostřednictvím on-line objednávkových formulářů umístěných na Internetových stránkách. Při vytvoření objednávky prostřednictvím formulářů na Internetových stránkách Kupující vybere Zboží, o které má zájem, jeho požadované množství s následným stvrzením způsobu dopravy (viz čl. III. VOP) a způsobu platby (viz čl. IV. VOP). Potvrzením své objednávky kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT A ZAPLATIT“ podá Kupující závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
   
 4. Prodávající potvrdí přijetí návrhu objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky). Pokud Kupující objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.
   
 5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může odepřít uzavření Smlouvy, zejména v případech, kdy se objednané Zboží již nevyrábí nebo nedodává, v případě zjevné chyby v ceně Zboží, či dojde-li Prodávajícímu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil některou svou povinnost podstatným způsobem, zejména v případě, kdy nepřevzal řádně objednané a dodané Zboží.
   
 6. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Zboží převzít a kupní cenu uhradit. Kupující je povinen zejména při objednávání Zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené Kupujícím, jež jsou nezbytné pro uzavření Smlouvy, jsou Prodávajícím považovány za správné.

článek III.

Doprava a dodání zboží

 1. Prodávající Kupujícímu předá Zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či osoby určené Kupujícím, a to v prodejně Prodávajícího či v bytě nebo jiných prostorách na adrese Kupujícího dle určení Kupujícího uvedeného v objednávce. Za Kupujícího může Zboží převzít také fyzická osoba, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Kupujícího.
 2. Při převzetí Zboží bude Kupujícímu předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 1. Prodávající je oprávněn prověřit věk Kupujícího v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží specifikovaném v čl. VIII. odst. 1. VOP, a to nahlédnutím do průkazu totožnosti Kupujícího či do průkazu totožnosti osoby přebírající zboží za Kupujícího. Nebude-li potřebný věk Kupujícího prokázán, je Prodávající oprávněn ve vztahu k tomuto Zboží od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s objednávkou a dodáním takového Zboží.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na dodání Zboží k ceně objednávky podle následujícího ceníku:
 1. při dodání Zboží, jehož celková cena nebude přesahovat 500,- Kč, na adresu uvedenou Kupujícím na území hlavního města Prahy ve výši 99,- Kč;
 2. při dodání Zboží, jehož celková cena bude přesahovat 500,- Kč, ale nebude přesahovat 1.000,- Kč, na adresu uvedenou Kupujícím na území hlavního města Prahy ve výši 49,- Kč;
 3. při dodání Zboží, jehož celková cena bude přesahovat 1.000,- Kč, na adresu uvedenou Kupujícím na území hlavního města Prahy ve výši 0,- Kč / ZDARMA.
 1. Zboží je Prodávajícím dodáváno výhradně na území hlavního města Prahy, a to v časovém horizontu nejpozději do 120 minut od potvrzení objednávky.
 1. Po předchozím souhlasu Prodávajícího lze zboží zaslat i mimo uvedené území, v takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu (odvislé zejména od velikosti objednávky a destinace) a současně prodloužit dobu pro dodání Zboží.
 1. V souladu s čl. II. odst. 5 VOP je Kupující povinen převzít dodané Zboží. V případě nepřevzetí Zboží je takové nepřevzetí považováno za porušení VOP Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému Zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí Zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží.
 1. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad je povinen neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení jakéhokoli z obalů se doporučuje Kupujícímu takové Zboží od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození obalu Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obaly Zboží nebyly porušeny.
 1. Reklamace poškození Zboží, neodpovídajícího Zboží apod., které nemohlo být patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození Zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito VOP.
 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Nebude-li ve Smlouvě sjednán způsob dodání Zboží, je oprávněn ho určit Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

článek IV.

Platební podmínky

 1. Platba kupní ceny za Zboží se provádí v korunách českých. Cena Zboží je uváděna vždy v korunách českých, a to včetně DPH.
 1. Kupující je povinen kupní cenu za Zboží uhradit výhradně prostřednictvím platební karty. Kupující bude při dokončení objednávky přesměrován na platební bránu Global Payments s.r.o. nebo Qerko s.r.o., která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud bude Kupující na bráně vyzván k zadání šestnáctimístného čísla karty, data expirace, a CVC/CVV kódu, najde Kupující všechny potřebné údaje na své platební kartě.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 1. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV odst. 6 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 1. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II odst. 4 těchto VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.
 1. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

článek V.

Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit Kupující. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím je možné až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

článek VI.

Odstoupení od Smlouvy Kupujícím

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
 1. poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo
 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávající se z několika položek nebo částí; nebo
 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 1. V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím, Kupující ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 těchto VOP kontaktuje jakýmkoliv způsobem Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy a oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od Smlouvy. K odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný na našich Internetových stránkách >> ZDE << .  V oznámení o odstoupení od Smlouvy Kupující uvede identifikaci objednávky, datum nákupu, specifikaci zboží a číslo účtu pro vrácení peněz Prodávajícím.
   
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce:
  1. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  2. zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; a
  3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.
 3. V souladu s ustanovením § 1840 písm. g) Občanského zákoníku Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy dle čl. V. odst. 1 těchto VOP, pokud jde o pravidelné dodávky potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby Prodávajícím do domácnosti Kupujícího.
 1. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy dle čl. V. odst. 1 těchto VOP zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství na adresu KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., Malá Štupartská 1028/9, 110 00 Praha 1, či odesílající provozovny Prodávajícího. Tato lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené. V případě Dárkových poukazů (jak jsou specifikovány v čl. VIII odst. 3 těchto VOP) není Zboží Prodávajícímu zasíláno, ale pouze dojde k zneplatnění Dárkového poukazu ze strany Prodávajícího.
 1. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky za Zboží, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části, a to stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude Kupujícímu poukázána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.
 1. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením Zboží.
 1. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto Zboží Prodávajícímu, nebude Zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

článek VII.

Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u Zboží do dvou let od převzetí, s výjimkou Zboží, u nějž je na obalu, nebo návodu, který byl přiložen ke Zboží, uvedena doba, po kterou lze Zboží použít (minimální trvanlivost, spotřeba do). U tohoto Zboží je nutno právo z vady uplatnit nejpozději do konce takto uvedené lhůty. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady Zboží neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro které ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; a
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.
    
 3. Ustanovení čl. VII. odst. 5 těchto VOP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy upozorní, že se některá vlastnosti Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
   
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
   
 5. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
   
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující ve kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Kupující oznámil prodávajícímu vadu Zboží.
 7. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu) nebo dodací list. Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady Zboží, kvůli které jej reklamuje.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí stanovené lhůty může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 1. Prodávající vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat kromě identifikace Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 1. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 1. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného Zboží.
 1. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.
 1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

článek VIII.

Speciální úprava pro některé druhy Zboží

 1. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky smějí být prodávány pouze osobám starším 18 let.
 1. Veškeré dodávané potraviny a nápoje jsou určeny k okamžité spotřebě, není-li na obalu uvedena delší doba jejich spotřeby či minimální trvanlivosti.
 1. Na Internetových stránkách má Kupující možnost zakoupit také dárkové poukazy, tedy poukazy vystavené Prodávajícím, jejichž hodnota se rovná jmenovité hodnotě poukazu, který byl zakoupen Kupujícím a opravňuje Kupujícího nebo třetí osobu k jeho uplatnění ve stanovených podnicích Prodávajícího až do celkové výše jmenovité hodnoty poukazu (dále jen „Dárkové poukazy“).
 1. Na Internetových stránkách má Kupující možnost zakoupit také dárkové karty, tedy karty vystavené Prodávajícím, jejichž hodnota se rovná jmenovité hodnotě karty, který byl zakoupen Kupujícím a opravňuje Kupujícího nebo třetí osobu k jeho uplatnění ve stanovených podnicích Prodávajícího až do celkové výše jmenovité hodnoty poukazu (dále jen „Dárkové karty“).
   
 2. V případě nákupu Dárkových poukazů/ Dárkových karet Kupující na Internetových stránkách vyplní speciální objednávkový formulář. Po objednání a zaplacení Dárkového poukazu/Dárkové karty bude Kupujícímu zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
   
 3. V případě nákupu Dárkových karet Kupující na Internetových stránkách vyplní speciální objednávkový formulář. Po objednání a zaplacení Dárkové karty bude Kupujícímu zaslán na poštovní adresu, případně odběrné místo, uvedenou v objednávce.
   
 4. Dárkové poukazy/ Dárkové karty jsou platné vždy po dobu 24 měsíců ode dne jejich vystavení. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově. Dárkovou kartu lze využívat opakovaně, ať do vyčerpání její hodnoty.
   
 5. Dárkový poukaz/Dárkovou kartu nelze zcela ani zčásti směnit za peníze (včetně hotovosti). Při použití dárkového poukazu/ dárkové karty, se nevyčerpaná částka nevrací.
   
 6. Dárkový poukaz/Dárková karta jsou přenosné bez omezení včetně všech práv s ním spojených. Při provedení transakce prostřednictvím Dárkového poukazu/ Dárkové karty Prodávající neověřuje, zda je osoba oprávněným držitelem Dárkového poukazu/ Dárkové karty.
   
 7. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, poškození, zničení, krádež či zneužití Dárkového poukazu/ Dárkové karty po nabytí vlastnictví k Dárkovému poukazu/Dárkové karty Kupujícím.
   
 8. V případě nákupu Dárkových poukazů lze uplatnit odstoupení od Smlouvy dle článku VI. těchto VOP pouze pokud Dárkový poukaz ještě nebyl využit.
   
 9. V případě nákupu Dárkové karty lze uplatnit odstoupení od Smlouvy dle článku VI. těchto VOP pouze pokud Dárková karta ještě nebyla využitá.

článek IX.

Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Prodávající jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje Kupujícího o zpracování osobních údajů pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího prostřednictvím dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
 1. Na Internetových stránkách může docházet ke zpracovávání osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies. Více o užívání souborů cookies se ve vztahu k internetovým stránkám www.kolkovna.cz můžete dozvědět zde a ve vztahu k internetovým stránkám eshop.kolkovna.cz zde v dokumentech Zásady používání cookies.

článek X.

Zákaznický účet

 1. Kupující má možnost zřídit si způsobem uvedeným na Internetových stránkách uživatelská účet Kolkovna Friends, kdy pravidla pro založení a používání zákaznického účtu jsou obsažena v dokumentu Podmínky a pravidla užívání internetových stránek a v Pravidlech uživatelského účtu – Kolkovna Friends.
 1. K objednávání Zboží není vyžadována registrace uživatelského účtu Kolkovna Friends.

článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží a k činnostem souvisejícím s provozem internetových obchodů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz.
 1. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.
 1. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.
 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly VOP v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušným zákonem.
 1. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Kupující využít e-mailové adresy: eshop@kolkovna.cz nebo telefonní číslo: +420 777 734 734. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e‑mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.
 1. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

V Praze dne 1.5.2023