skvělé zážitky začínají zde

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Vážení uchazeči,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Totožnost a kontaktní údaje Správce:

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., IČO: 286 52 525, se sídlem U družstev 1012/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná ve obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17505

Kontaktní osoba:   Jozef Horák

Tel. číslo:              +420 777 764 827

e-mail:                  gdpr@kolkovna.cz

(dále jen „My“ nebo také „Správce“)

Přijali jsme závazek chránit soukromí a osobní údaje uchazečů a ostatních fyzických osob, s jejichž osobními údaji přicházíme do styku. Níže uvádíme informace týkající se zpracování – zejména shromažďování, zveřejňování a dalšího používání – osobních údajů ve vztahu k uchazečům o zaměstnání u nás.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
   
 2. Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává:

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme získali:

 1. přímo od Vás – z komunikace předcházející výběrovému řízení, výběrového řízení a související komunikace; a
 2. od třetích osob – např. z případných referencí od Vašich předchozích zaměstnavatelů, kolegů a dalších osob poskytujících reference na Vaše pracovní výkony.

Informace či údaje, které o Vás zpracováváme, je nutno považovat za osobní údaje, přičemž tyto zahrnují:

 1. Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 1. výběr nejvhodnějšího uchazeče v průběhu výběrového řízení;
 2. uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s vybranými uchazeči; a
 3. ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (ochrana majetku, uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění smluvního vztahu a komunikace se subjekty údajů).

Zpracování osobních údajů za těmito účely je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost daného subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 2. účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud by bylo pro nás dále žádoucí zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

 1. Požadavek na poskytnutí Vašich osobních údajů:

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a. Poskytnutí osobních údajů za těmito účely je však nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není účast ve výběrovém řízení možná.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
 1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Rovněž respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

 

V případě úspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje uchovávány podle pravidel pro uchovávání osobních údajů stanovených příslušnými interními pravidly pro ukládání osobních údajů našich zaměstnanců.

 

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje zničeny neprodleně po skončení daného výběrového řízení. V takovém případě nám však rovněž můžete udělit souhlas k ponechání Vašich osobních údajů v souvislosti s možností jakéhokoliv budoucího zaměstnání u nás, a to na dobu stanovenou v uděleném souhlasu.

 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu uvedenou výše v rámci našich kontaktních údajů nebo formou písemné žádosti zaslané do našeho sídla či na korespondenční adresu.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s.